“Post Visual Agreements is about delving into the complexities of visual representation in an era defined by a multitude of perspectives and digital imagery. Through a curated blend of in-person and virtual engagements, the program explores the establishment of a conscientious framework, collectively shaping our perspectives regarding visual culture, and influencing the boundaries of our visual tolerance. This BIP takes a student-centric approach, fostering collaboration through studio visits where participants can immerse themselves in the creative environments of their peers. These visits become catalysts for insightful discussions, allowing students to share perspectives, exchange ideas, and provide constructive feedback. Feedback sessions, a cornerstone of „Post Visual Agreements,” offer a platform for participants to refine their understanding of ethical considerations in visual communication whilst empowering them to creatively assess and shape their work within the boundaries of visual representation. „Post Visual Agreements” aims to empower young artist to become active contributors to a future where empathy and creativity intertwine.

Post Visual Agreements
Blended Intensive Program | Erasmus +

W dniach 13-18 maja 2024 r. Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II (Wydział Sztuki Mediów, ASP Warszawa), razem z 12th Studio of Painting and Expanded Media of Visual Arts (Athens School of Fine Arts), ABK Stuttgart (State Academy of Fine Arts) oraz Royal Institute of Art (Stockholm) zorganizowały i przeprowadziły krótki program mobilności łączący działania hybrydowe i stacjonarne, polegający na badaniach złożoności reprezentacji wizualnej w erze zdefiniowanej i zdominowanej przez mnogość perspektyw i obrazów cyfrowych. Poprzez serię osobistych i wirtualnych spotkań, osoby uczestniczące badały ustanowione ramy (negując je lub poszerzając), wspólnie kształtując perspektywy dotyczące kultury wizualnej wpływającej na granice naszej wizualnej tolerancji. Ten BIP przyjął podejście skoncentrowane na osobach studenckich, wspierając współpracę poprzez wizyty studyjne, podczas których uczestniczki i uczestnicy mogli zanurzyć się w kreatywnych środowiskach swoich rówieśników. Wizyty te stały się katalizatorem dyskusji, umożliwiając osobom studenckim dzielenie się perspektywami, wymianę pomysłów i udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych. Sesje afirmatywnego feedbacku, będące kamieniem węgielnym „Post Visual Agreements”, oferowały osobom uczestniczącym platformę do udoskonalenia zrozumienia kwestii etycznych w komunikacji wizualnej, jednocześnie umożliwiając kreatywną ocenę i kształtowanie swojej pracy w granicach reprezentacji wizualnej.
„Post Visual Agreements” miał na celu wzmocnienie pozycji młodych artystów, aby stali się aktywnymi współtwórcami przyszłości, w której empatia i kreatywność przeplatają się ze sobą.

Poka-Yio, Professor, Painting and Expanded Media of Visual Arts (host)
Alisa Margolis, Professor of Painting and Drawing, ASFA
Blaise Kirschner, Professor in Moving image, KKH
Jakub Wróblewski, Professor of New Media Department, ASP
Michele Masucci, KKH
Manos Tsichlis, ASFA
Emmanouil Tsichlis, PhD candidate, ASFA
Andrei Isakov, PhD candidate, ASP